BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2059/LĐTBXH-LĐTL
V/v trợ cấp thôi việc cho bà Hồ Thị Hà

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011

Kínhgửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công vănsố 731/LĐTBXH-LĐTL ngày 06/6/2011 của quý Sở về chế độ trợ cấp thôi việc cho bàHồ Thị Hà, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 2Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định doanh nghiệpkhi sử dụng lao động phải thực hiện giao kết hợp đồng lao động; điểm d khoản 2Điều 2 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP quy định đối với thành viên Hội đồng quản trịdoanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng hợp đồng lao động.

Theo quy địnhtại khoản 1, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP thì khi chấm dứt hợp đồng laođộng, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc đối với ngườilao động đã làm việc từ đủ 12 tháng trở lên trong các trường hợp chấm dứt hợpđồng lao động quy định tại Điều 36, Điều 37, các điểm a, c, d và điểm đ khoản 1Điều 38, khoản 1 Điều 41, điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động.

Theo công văntrình bày của quý Sở thì trường hợp của bà Hồ Thị Hà có thời gian là người laođộng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và có thời gian giữ chức vụ Ủy viênHội đồng quản trị doanh nghiệp.

Vì vậy, đề nghịquý Sở căn cứ vào diễn biến quá trình làm việc của bà Hà, xác định cụ thể thờigian thực hiện theo hợp đồng lao động để làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc khithực hiện chấm dứt hợp đồng lao động. Cách tính trả trợ cấp thôi việc cụ thểđược thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP và Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trên đây là ýkiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trả lời để quý Sở biết và hướngdẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh