BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2059/TCHQ-KTTT
V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời các công văn số 2337/HQTP-NV ngày 29/7/2008 và số 813/HQTP-NV ngày 17/3/2009 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về thuế tiêuthụ đặc biệt dàn lạnh điều hòa không khí theo tờ khai nhập khẩu số 8866/NK /KD/KV1 ngày 3/3/2008, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật sửa đổi một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặcbiệt và Luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 của Bộ Tài chính và báo cáo của Cục Hải quanthành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2337/HQTP-NV ngày 29/7/2009 thì:

Mặt hàng dàn lạnh điều hoà không khí 60.000BTU làm lạnh bằnghơi nước thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt có mức thuế suất 15% (mườilăm phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục hải quan thành phố Hồ ChíMinh biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông