VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2059/VPCP-NN V/v Báo Pháp luật Plus phản ánh

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B
ình.

Báo Pháp luật Plus ngày 18 tháng 3 năm 2021 có bài viết: “Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình có “om đất” của doanh nghiệp” có phản ánh: Mặc dù đã trúng thầu và ký kết hợp đồng 3 bên, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn không được bàn giao đất để thực hiện dự án...

Về phản ánh trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình kiểm tra, xử lý kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ các cơ quan liên quan, biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Báo điện t
Tuổi trẻ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Cổng TTĐTCP,
Các Vụ: TKBT, CN;
- Lưu: VT, NN (2)
THUY

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục