BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 206/BTC-TCT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Công ty TNHH dệt SY
(Khu công nghiệp Biên Hòa II, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1438/SY-14 ngày 15/11/2014 của Công ty TNHH dệt SY về việc xem xét các ưu đãithuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng trong Khu công nghiệp. Về vấn đề này,Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Điều 9 Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổivà đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư như sau:

“Điều 9. Quyền và nghĩa vụ củadoanh nghiệp đăng ký lại

1. Doanh nghiệp đăng ký lại kế thừatoàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưathanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp trước khiđăng ký lại.

2. Doanh nghiệp đăng ký lại có cácquyền sau đây:

a) Được hoạt động theo nội dungquy định tại Giấy chứng nhận đầu tư;

b) Được giữ lại tên của doanh nghiệp,con dấu, tài khoản, mã số thuế đã đăng ký;

c) Có các quyền khác theo quy địnhcủa Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

3. Doanh nghiệp đăng ký lại cónghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư”.

Theo nội dung nêu tại công văn số1438/SY-14 ngày 15/11/2014 của Công ty TNHH dệt SY và công văn số 7181/CT-TTHTngày 15/8/2014 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai thì trước khi đăng ký lại Công ty đượcthành lập theo Giấy phép đầu tư (GPĐT) số 679/GP ngày 23/9/1993 với thời hạn hoạtđộng của dự án là 20 năm (đến hết ngày 23/9/2013), được áp dụng thuế suất thuếTNDN 15% suốt thời gian hoạt động của dự án. Tuy nhiên, khi đăng ký lại theoquy định tại Nghị định 101/2006/NĐ-CP nêu trên thìCông ty đã gia hạn thờihạn hoạt động của dự án từ 20 năm thành 50 năm (tăng thêm 30 năm so với GPĐTban đầu).

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số101/2006/NĐ-CP nêu trên thì khi doanh nghiệp đăng ký lại được kế thừa toàn bộcác quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trước khi đăng ký lại, như vậyCông ty được kế thừa quyền lợi về thời hạn áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% suốtthời gian hoạt động của dự án chỉ là 20 năm (đến hết ngày 23/9/2013 như GPĐTban đầu).

- Mặt khác tại điểm a khoản 7 Điều 2Giấy chứng nhận đầu tư số 472043000051 chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày09/1/2007 cũng đã quy định rõ: “a) Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm bằng15% (mười lăm phần trăm) thu nhập chịu thuế được tính đến hết ngày 23 tháng 9năm 2013; sau thời hạn trên, thực hiện theo quy định tại thời điểm nộp thuế”.

- Tại các văn bản quy định về thuếTNDN chỉ quy định doanh nghiệp thành lập trong trường hợp chuyển đổi, chia,tách, sáp nhập ... tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lạicủa doanh nghiệp cũ nếu vẫn tiếp tục đáp ứng các điều kiện về ưu đãi đầu tư vàkhông có quy định được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thời gian gia hạn hoạt độngso với GPĐT ban đầu.

Căn cứ theo các quy định nêu trên,Công ty chỉ được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% áp dụng cho dự án đầu tư ban đầutheo Giấy phép đầu tư số 679/GP ngày 23/9/1993 là 20 năm kể từ ngày 23/9/1993 đếnngày 23/9/2013 và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thời gian gia hạnhoạt động của dự án từ 20 năm thành 50 năm.

Bộ Tài chính trả lời để Cục thuế tỉnhĐồng Nai và Công ty TNHH dệt SY được biết.

Nơi nhận:
- Vụ CST (BTC);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, TCT (VT; CS (4b)).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn