TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 206/GSQL-TH
V/v ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hoàng Khánh.
(793/55/24 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q 7, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 35/CV ngày 07/3/2013 của Côngty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hoàng Khánh về việc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu, CụcGiám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 11 và Điều 9 của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về ghi nhãn sản phẩm thì hàng hóanhập khẩu thuộc danh mục bắt buộc phải ghi nhãn trên sản phẩm phải ghi xuất xứhàng hóa (nước sản xuất hàng hóa). Trong trường hợp nhãn gốc không thể hiệnđược đầy đủ thông tin yêu cầu, doanh nghiệp phải bổ sung nhãn phụ trước khi đưara thị trường lưu thông hàng hóa và phải bị xử phạt vi phạm hành chính theoKhoản 2 Điều 23 Nghị định 112/2010/NĐ-CP ngày 01/12/2010 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chínhphủ.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công tybiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn