UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 206/SXD
“V/v công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành tỉnh
- UBND các huyện, thị xã
- Các đơn vị sự nghiệp, hợp tác xã và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CPngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BXDngày 25/7/2007 về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thicông xây dựng công trình.

Căn cứ Quyết định số 2504/QĐ .UBNDngày 04/12/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Long “v/v công bố hệ thống đơn giá xây dựngcông trình, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàntỉnh Vĩnh Long”, giao nhiệm vụ Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long thực hiện công bốhệ thống đơn giá xây dựng công trình, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựngcông trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

1. Sở Xây dựng Vĩnh Long công bố giá ca máy và thiết bịthi công xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là giá ca máy) trên địa bàn tỉnhVĩnh Long để các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựngtham khảo, quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng để xác định chi phí máy thicông trong đơn giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình và vận dụngđể lập giá dự thầu, đánh giá giá dự thầu và ký kết hợp đồng giao nhận thầu thicông xây dựng công trình.

2. Căn cứ khoản 1 - mục III -Thông tư số 07/2007/TT-BXD thì giáca máy công bố tại văn bản này được chuyển từ bảng giá ca máy đã ban hành kèmtheo Quyết định số 1654/2006/QĐ-UBND ngày 23/8/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Long“v/v ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt”. Do đó đối với mộtsố công tác Bộ Xây dựng có điều chỉnh định mức hoặc công bố định mức mới đềnghị chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và nhà thầu tính toán lại giá ca máy theophương pháp xác định giá ca máy quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BXD của BộXây dựng.

3. Giá ca máy theo công bố tại văn bản này được nhânvới hệ số điều chỉnh là 1,05.

4. Xử lý chuyển tiếp:

- Đối với các dự án đầu tư xây dựngcông trình được phê duyệt trước ngày 21/7/2007(ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CPcó hiệu lực thi hành) nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện thìthực hiện theo các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng côngtrình, Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫnviệc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư và cácvăn bản có liên quan của các Bộ ngành trung ương, của tỉnh Vĩnh Long thực hiệntheo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tưxây dựng công trình.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựngcông trình đã được phê duyệt hoặc đang lập, thẩm định nhưng chưa được phê duyệtkể từ ngày 21/7/2007 trở đi thì được tham khảo, áp dụng hoặc vận dụnggiá ca máy theo công bố tại văn bản này.

Các tổ chức, cá nhân tham khảo Bảnggiá ca máy theo công bố tại văn bản này trên Website của Sở Xây dựng Vĩnh Long:

http://www.sxd.vinhlong.gov.vn

Trong quá trình sử dụng giá ca máycông bố tại văn bản này nếu có những vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựngđể tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như tiêu đề.
- Bộ Xây dựng (báo cáo).
- Viện Kinh tế XD- Bộ XD (báo cáo).
- UBND tỉnh Vĩnh Long (báo cáo).
- Ban GĐ Sở.
- Các phòng, ban thuộc Sở.
- Lưu VP – THKT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Thanh Bình

BẢNG GIÁ

CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH
(Công bố kèm theo văn bản số 206/SXD ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Sở Xâydựng Vĩnh Long)

QUY ĐỊNH CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

I. Quy định chung

1. Bảng giá ca máy quy định chi phí cho một ca làm việccủa các loại máy và thiết bị thi công xây dựng, là giá dùng để xác định chi phímáy thi công trong đơn giá xây dựng công trình, đơn giá xây dựng địa phương,làm cơ sở xác định dự toán xây dựng công trình và vận dụng để lập giá dự thầu,đánh giá giá dự thầu và ký kết hợp đồng giao nhận thầu thi công xây dựng côngtrình.

2. Giá ca máy trong bảng giá này xác định cho từng loạimáy theo thông số kỹ thuật như: công suất động cơ, dung tích gầu, sức nâng củacần trục… các thông kỹ thuật này căn cứ theo thông số của thiết bị phổ biếntrên thị trường.

3. Bảng giá ca máy này áp dụng đối với các loại máy vàthiết bị đang được sử dụng phổ biến để thi công các công trình trên địa bàntỉnh Vĩnh Long trong điều kiện làm việc bình thường.

4.Trường hợp không áp dụng giá ca máy theo công bố tạivăn bản này thì chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và nhà thầu tính toán và xác địnhgiá ca máy công trình theo phương pháp xác định giá ca máy quy định tại Thôngtư số 07/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng, đảm bảo phù hợp với giá thị trường xâydựng, bù đắp đủ chi phí trong quá trình sử dụng máy và mang tính cạnh tranh.

5. Giá ca máy trong bảng giá này bao gồm các thành phầnchi phí như sau:

- Chi phí khấu hao: khoản chi về haomòn của máy và thiết bị thi công trong thời gian sử dụng.

- Chi phí sửa chữa: khoản chi để sửachữa, bảo dưỡng máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động theo trạngthái hoạt động tiêu chuẩn của máy.

- Chi phí nhiên liệu, năng lượng:khoản chi phí về nhiên liệu, năng lượng tạo ra động lực cho máy hoạt động(xăng, dầu, điện hoặc khí nén) và các loại nhiên liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn,nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động.

Trong đó đơn giá nhiên liệu (chưabao gồm thuế VAT) là :

+ Xăng : 8.636đ/lít

+ Dầu diezel : 6.818đ/lít

+ Dầu mazút : 4.113đ/lít

+ Điện : 1.000đ/kwh

- Chi phí tiền lương thợ điều khiểnmáy: khoản chi về tiền lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với cấp bậccủa người điều khiển máy theo yêu cầu kỹ thuật, được xác định trên cơ sở thànhphần cấp bậc thợ điều khiển máy được quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BXDngày 25/7/2007 về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thicông xây dựng công trình và các quy định mới của Nhà nước về chính sách tiềnlương, các khoản phụ cấp được hưởng :

+ Mức lương tối thiểu chung là350.000 đồng/ tháng (Nghị định 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ).

+ Hệ số bậc thợ áp dụng hệ thốngthang lương, bảng lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 củaChính phủ. Cụ thể là: Bảng lương xây dựng cơ bản A.1.8 – nhóm 2; Đối với thuyềnviên và công nhân tàu vận tải áp dụng theo bảng B5; công nhân lái xe áp dụngtheo bảng B12.

+ Các khoản phụ cấp bao gồm: phụ cấplưu động bằng 20% lương tối thiểu; phụ cấp không ổn định sản xuất bình quân10%, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ tết, phép,…) bằng 12% và một số chi phí cóthể khoán trực tiếp cho người lao động bằng 4% so với tiền lương cơ bản.

- Chi phí khác: Chi phí khác của máytính trong giá ca máy là các khoản chi phí đảm bảo cho máy hoạt động bìnhthường, có hiệu quả tại công trình.

II. Hướng dẫn áp dụng:

1. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng nàydùng để lập đơn giá xây dựng công trình, lập dự toán xây lắp công trình các dựán đầu tư và là cơ sở để quản lý chi phí máy trong xây dựng cơ bản trên địa bàntỉnh Vĩnh Long.

2. Giá ca máy quy định trong bảng giá này chưa tínhthuế giá trị gia tăng của các loại vật tư, phụ tùng, nhiên liệu, năng lượng.

3. Chi phí nhiên liệu, năng lượng được điều chỉnh theomức giá do cấp có thẩm quyền công bố phù hợp với từng thời điểm.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 206/SXD công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng côngCông văn 206/SXD công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công