B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 206/TCHQ-PC
V/v Trả lời vướng mắc xử lý hàng không xác định được chủ sở hữu

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 1612/HQKG-CBL đề ngày 30/12/2014 của CụcHải quan Kiên Giang đề xuất áp dụng mức xử phạt đối với tổ chức để ra quyết địnhtịch thu tang vật và xử lý theo quy định đối với hàng hóa không xác định đượcchủ sở hữu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc xử lý đối với hàng hóa không xác định được chủ sở hữu,Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 13326/TCHQ-PC ngày 03/11/2014 gửi Cục Hảiquan Gia Lai - Kon Tum. Đề nghị Cục Hải quan Kiên Giang căn cứ vào Công văn trảlời của Tổng cục Hải quan nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh