BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 206/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố CầnThơ

Trả lời công văn số 1225/SKH &ĐT-ĐKKD ngày 25/11/2008 củaSở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ về việc xin ý kiến đối với trường hợpưu đãi đầu tư theo Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng ChínhPhủ đối với Hộ kinh doanh cá thể Lò giết mổ gia cầm tập trung Ngọc Xuân, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.a, Mục II, Thông tư số 58/2006/TT-BTC ngày26/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơsở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tậptrung, công nghiệp quy định:

"Tổ chức, cá nhân quy định tại phần I Thông tư này đượcáp dụng các chính sách ưu đãi về thuế và đất đai theo quy định của pháp luậthiện hành về khuyến khích đầu tư "

Căn cứ quy định trên hộ cá thể kinh doanh có lò giết mổ giacầm tập trung thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi về thuế và đất đainhư sau:

1. Về tiền thuê đất:

Căn cứ theo quy định trên thì Hộ kinh doanh cá thể có Lògiết mổ gia cầm tập trung Ngọc Xuân thuộc đối tượng được hưởng đơn giá thuê đấtmột năm theo quy định tại Điểm 1, Mục I, Phần B, Thông tư số 120/2005/TT-BTCngày 30/12/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Đầu tư thì lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm không thuộc lĩnh vực ưu đãiđầu tư do đó Hộ kinh doanh cá thể có lò giết mổ gia cầm tập trung Ngọc Xuânkhông thuộc đối tượng được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố CầnThơ biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương