BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2060/TCHQ-ĐTCBL
V/v tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Điều tra chống buôn lậu.

Để chủ động ngăn chặn sự xâm nhiễmvi rút gia cầm, đặc biệt là chủng vi rút cúm A (H7N9) từ nước ngoài vào ViệtNam, không để lây lan dịch bệnh cho người và gia cầm trong nước; Trên cơ sởCông điện số 08/CĐ-BNN-TY ngày 02/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua cáctỉnh biên giới phía Bắc, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai một sốnội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai các biệnpháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậutại Công văn số 1870/TCHQ-ĐTCBL ngày 10/4/2013 của Tổng cục Hải quan;

2. Tổ chức quán triệt; phối hợpchặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc triểnkhai Công điện số 08/CĐ-BNN-TY ngày 02/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm quacác tỉnh biên giới phía Bắc, Quyết định số 550/QĐ-TTg ngày 4/4/2013 của Thủtướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngănchặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệsinh an toàn thực phẩm".

Tổng cục Hải quan thông báo để cácđơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Lưu: VT, ĐTCBL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn