BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2060/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

Ông Phùng Trung Hiếu
(Công ty TNHH Levi Strauss VN-Nhà máy số 4-Khu công nghiệp Khánh Phú - huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình)

Trả lời đơn thưđề nghị của Ông Phùng Trung Hiếu đề ngày 18/5/2011 về việc hướng dẫn quyết toánthuế thu nhập cá nhân năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫntại tiết b, điểm 2.3.2, khoản 2, Mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thunhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì:

“Hồ sơ khaiquyết toán thuế

- Tờ khai quyếttoán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, phụ lục theomẫu số 09C/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh) ban hành kèm theo Thôngtư này”.

- Các chứng từchứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm”

Tại công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11/02/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thunhập cá nhân năm 2010 có hướng dẫn:

“Trường hợp cánhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi thì nộp hồ sơ quyết toánthuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị chi trả thu nhập”.

“Trường hợp cánhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên:

- Cá nhân có thunhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ quyết toán thuếtại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập mà cá nhân có ký hợpđồng lao động trên 3 tháng và đăng ký giảm trừ gia cảnh cùng với các chứng từkhấu trừ thuế ở nơi khác;

- Nếu cá nhân đãđăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một tổ chức trả thu nhập thì nộp hồsơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập đó;”

Theo hướng dẫnnêu trên thì trường hợp của Ông Phùng Trung Hiếu có thu nhập từ tiền lương,tiền công và đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở Công ty TNHH Levi StraussVN địa chỉ tại tỉnh Ninh Bình thì Ông nộp hồ sơ quyết toán thuế và hoàn thuếtại Cục thuế tỉnh Ninh Bình.

Cục Thuế tỉnhNinh Bình có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế của Ông Hiếu theohướng dẫn nêu trên và giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân cho Ông Hiếu theoquy định.

Tổng cục Thuếthông báo để Ông Phùng Trung Hiếu được biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh NinhBình để được xem xét giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT) 2b;
- Cục thuế Ninh Bình;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương