BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
Số: 2060/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
Ông Phùng Trung Hiếu
(Công ty TNHH Levi Strauss VN-Nhà máy số 4-Khu công nghiệp Khánh Phú - huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình)

Trả lời đơn thư đề nghị của Ông Phùng Trung Hiếu đề ngày 18/5/2011 về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo hướng dẫn tại tiết b, điểm 2.3.2, khoản 2, Mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì:
“Hồ sơ khai quyết toán thuế
- Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN , phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09C/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh) ban hành kèm theo Thông tư này”.
- Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm”
Tại công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11/02/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010 có hướng dẫn:
“Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị chi trả thu nhập”.
“Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên:

>> Xem thêm:  Được đền bù đất nông nghiệp từ năm 2005 đến 2013 có được đền bù thêm không ?

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập mà cá nhân có ký hợp đồng lao động trên 3 tháng và đăng ký giảm trừ gia cảnh cùng với các chứng từ khấu trừ thuế ở nơi khác;
- Nếu cá nhân đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một tổ chức trả thu nhập thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập đó;”
Theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp của Ông Phùng Trung Hiếu có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở Công ty TNHH Levi Strauss VN địa chỉ tại tỉnh Ninh Bình thì Ông nộp hồ sơ quyết toán thuế và hoàn thuế tại Cục thuế tỉnh Ninh Bình.
Cục Thuế tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế của Ông Hiếu theo hướng dẫn nêu trên và giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân cho Ông Hiếu theo quy định.
Tổng cục Thuế thông báo để Ông Phùng Trung Hiếu được biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Ninh Bình để được xem xét giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT) 2b;
- Cục thuế Ninh Bình;
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?