BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2061/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Hội nhập và Phát triển Đông Nam Á
(Đường Quang Trung, Khu đô thị mới, Tây Ka Long, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 05/2012 ngày 26tháng 02 năm 2012 của Công ty Cổ phần Hội nhập và Phát triển Đông Nam Á về việctạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Hội nhậpvà Phát triển Đông Nam Á được tạm nhập tái xuất 5.000 chiếc lốp xe ô tô đã quasử dụng, trị giá 20.000 USD (hai mươi ngàn đô la Mỹ) theo các hợp đồng đã ký(hợp đồng mua hàng số 01/HĐM /2012-ĐNA ký với Công ty Yugosu InternationalLimited - Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 01/HĐB /2012-ĐNA ký với Công ty TNHH MDGia Hâm cảng Phòng Thành - Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không cắt nhỏ, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưugiữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30tháng 9 năm 2012./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên