TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2061/CT-TTHT
V/v: Thời điểm lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

CN Công ty TNHH Daiwa House VN tại TP.HCM
Đ/chỉ: L14-10 Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1
Mã số thuế: 0105865434-001

Trả lời văn thư ngày 04/04/2013 của Chi nhánh vềthời điểm lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2a Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTCngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịchvụ:

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng,lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khốilượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưathu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặcbàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giaođều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tươngứng.

Trường hợp tổ chức kinh doanh bấtđộng sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thựchiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợpđồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Căn cứ Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng (GTGT) quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

“Đối với xây dựng, lắp đặt là thờiđiểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng,lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Căn cứ các quyđịnh nêutrên, trường hợp Chi nhánhtrình bày hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình kỹ thuậtdân dụng, nhà ở, cao tầng …Trong tháng 3/2013 có ký hợp đồng với Công ty Y vàđã tạm ứng 30% giá trị hợp đồng thì khi thu tiền tạm ứng Chi nhánh lập phiếuthu không lập hóa đơn GTGT, Chi nhánh lập hóa đơn khinghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng, hạng mục công trình, khối lượng xâydựng, lắp đặt hoàn thành.Trường hợpChi nhánh đã lập hóa đơn GTGT thì phải lập biên bản thu hồi các hóa đơn đã lập.

Cục thuế TP thông báo Chi nhánh biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT2
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
744/88765/13 NBT- Web

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga