BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2061/TCHQ-KTTT
V/v chứng từ thanh toán qua Ngân hàng

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Công ty CP Việt Sao á.
 (Khối phố Hoà Linh, P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)

Trả lời công văn số 45/2009/CV-VSA ngày 29/3/2009 của Côngty CP Việt Sao á về việc chứng từ thanh toán của bên thứ ba có được chấp nhậnlàm chứng từ hợp lệ đi kèm với bộ hồ sơ hoàn thuế; Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ qui định tại điểm 2.2, khoản 2 phụ lục 1 Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì trường hợp người xuất khẩuhàng hoá, thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu qua ngân hàng nhưng phía nướcngoài uỷ quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanhtoán, thì ngoài việc cung cấp chứng từ thanh toán thì việc thanh toán theo uỷquyền phải được thể hiện bằng văn bản (trong hợp đồng xuất khẩu; phụ lục hợpđồng hoặc văn bản điều chỉnh thanh toán)".

Trường hợp của Công ty Cổ phần Việt Sao á nếu đáp ứng đủđiều kiện nêu tại qui định trên thì chứng từ thanh toán qua ngân hàng đó đượccoi là chứng từ hợp lệ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Việt Sao á đượcbiết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông