BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2062/TCHQ-CCHĐH
V/v hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện công văn 720/TCHQ-CCHĐH

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 0434/HQBRVT-GSQL ngày 19/02/2013 của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu về việcvướng mắc thực hiện công văn số 720/TCHQ-CCHĐH ngày 31/01/2013 của Tổng cục Hảiquan hướng dẫn hàng xá được hệ thống thông quan phân luồng đỏ, Tổng cục hướngdẫn như sau:

- Khi cho phép doanh nghiệp đưahàng về bảo quản, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theohướng dẫn tại công văn 720/TCHQ-CCHĐH ngày 31/01/2013.

- Đối với vướng mắc: "đáp ứngcác điều kiện về giám sát hải quan và bảo quản nguyên trạng hàng hóa tại địađiểm bảo quản", Tổng cục sẽ có văn bản hướng dẫn sau:

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh