BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2062/TCHQ-ĐT
V/v : Kiểm tra việc nhập khẩu Ôtô các loại đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2006

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Hiện nay, tại các cảng biển ở TP. Hồ Chí Minh và TP. hảiPhòng có một số doanh nghiệp đã mở tờ khai nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng (Chủyếu là xe tải) trước ngày 01/5/2006 và trước khai hàng hoá nhập cảng.

Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi gian lậntrong việc nhập khẩu xe ôtô (các loại) đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 13/02/2006 của Chính Phủ. Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu các CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh và TP. Hải Phòng phối hợp với Cục Điều tra chống buônlậu kiểm tra toàn bộ nhứng lô hàng là xe ôtô (các loại) đã qua sử dụng cập cáccảng Tp. Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh từ ngày 01/5/2006 đến ngày 30/6/2006.

Kết quả thường xuyên báo cáo về Tổng cục Hải quan để Lãnhđạo Tổng cục chỉ đạo chung.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, ĐT (03b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh