BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20625/QLD-MPV/v đình chỉ lưu hành vàthu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

-Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Công ty TNHH Siberian Health Việt Nam
(tên cũ: Công ty TNHH Sibvaleo Việt Nam)
(Địa chỉ: S
6, Lô 2A ph Vũ Phạm Hàm, t 62, phường Yên Hòa,Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quảnlý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại ngày 16/9/2015 đối với Công ty TNHH SiberianHealth Việt Nam,

Cục Quản lý Dược thông báo:

1.Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm Toothpaste Siberianpropolis Natural oral care (Số tiếp nhận Phiếu công b sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lýDược cấp 81866/13/CBMP-QLD ngày 22/10/2013).

-Công ty sản xuất: Organic Pharmaceuticals LLC - Liên bang Nga.

-Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thịtrường: TNHH Siberian Health ViệtNam (Địa ch: S 6, lô 2A ph Vũ Phạm Hàm, tổ 62, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội).

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông có công thức ghi trên nhãnkhông đúng như h sơ đã công bố.

2.Công ty TNHH Siberian Health Việt Nam phải:

-Gi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên. Tiếnhành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

-Gửi báo cáo thu hi các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dượctrước ngày 15/11/2015.

3.Sở Y tế Tp. Hà Nội kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Côngty TNHH Siberian Health Việt Nam báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4.Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinhdoanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên;kim tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-
CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
-
Tạp chí Dược và mỹ phẩm;
-
Trang TTĐT;
-
Lưu: VT, TTr, MP (Q).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt