BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2063/BNV-TCBC
V/v Văn phòng giảm nghèo ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạocủa Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Thông báo Kết luận số 187/TB-VPCPngày 05tháng 5 năm 2014 của Văn phòngchính phủ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá kết quả thực hiện chínhsách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn2005 - 2012 và năm 2013; mục tiêu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo năm 2014 vàđịnh hướng đến năm 2015, Bộ Nội vụ đề nghị việc thành lập Văn phòng giảm nghèođặt tại cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh) như sau:

1. Về nguyên tắc,Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có Văn phòng giảm nghèo riêng. SởLao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo giảmnghèo, sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, đồng thờicông chức làm việc tại Ban Chỉ đạo thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Đối với các địa phương đã thành lập Văn phòng giảm nghèo đặt tại cơ quan thường trựcBan Chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh thì giữ nguyên hoặc tổ chức lại theo nguyên tắcnêu tại Điểm 1 trên đây và không được phát sinh tăng thêm biên chế công chức đểthực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấphành Trung ương khóa XI một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểmxã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Kếtluận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ươngkhóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoànthiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và Thông báo số 187/TB-VPCPngày 05 tháng 5 năm 2014 củaVăn phòngChính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, TCBC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn