BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2063/BXD-KTXD
V/v trả lời một số vấn đề liên quan đến Thông tư số 01/2015/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam- Chi nhánh Miền Trung

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 06/CV-HHNT-CNMT ngày 10/8/2015của Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung kiến nghị cácvấn đề liên quan đến Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng vềhướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (sauđây viết tắt là Thông tư số 01/2015/TT-BXD ) Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng cóý kiến như sau:

1. Mức lương nhân công xây dựng đầuvào công bố tại Phụ lục của Thông tư số 01 chỉ để tham khảo. UBND tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức điều tra, khảo sát, công bốđơn giá nhân công thị trường tại địa phương làm cơ sở lập và quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình đảm bảo chi phí đầu tư xây dựng được tính đúng, tínhđủ theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 .

2. Việc điều chỉnh đơn giá nhân côngxây dựng trong tổng mức đầu tư, dự toán, hợp đồng đối với các dự án đầu tư xâydựng thuộc đối tượng điều chỉnh quy định tại Điều 2 Thông tư số 01 thực hiệnnhư sau:

- Đối với các dự án đã phê duyệttrước thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 01 thì việc điều chỉnh đơn giá nhâncông xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định.

- Đối với các gói thầu đã ký hợpđồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 01 thì việc điềuchỉnh đơn giá nhân công trong hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợpđồng đã ký kết.

Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam- Chi nhánh Miền Trung căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh