TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2063/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Lotteria Việt Nam.
Đ/ chỉ: 469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7.
Mã số thuế: 0300644051.

Trả lời văn bản số 01- 2013/Lotteria ngày 28/3/2013củaCông ty về kêkhai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lýthuế:

“Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanhnghiệp cho cơ quan thuế:

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanhnghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộchạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanhnghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơnvị trực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộcnhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khaithuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp,người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinhtại đơn vị trực thuộc...”

Trường hợp Công ty trụ sở chính đặt tại TP.Hồ Chí Minh có các Chi nhánhtrực thuộc hạch toán phụ thuộc ở các tỉnh, thành phố khác, đăng ký nộp thuếtheo phương pháp khấu trừ thì các Chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN(bao gồm cả khai quyết toán thuế) cho các cơ quan thuế địa phương nơi đóng trụsở mà Công ty sẽ có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính bao gồm cả phầnphát sinh tại các Chi nhánh.

Cục Thuế TPthông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 1;
- Phòng Pháp chế;
- Website Cục Thuế;
- Lưu (TTHT, HC)
2802- 299151/2012/tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga