BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2063/LĐTBXH-TL
V/v: Đơn giá tiền lương năm 2003 của Tổng Công ty Thuốc lá VN

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Hội đồng quản trị tổng công ty thuốc lá Việt Nam

Trả lời công văn số 119/TLVN-CV-TC ngày 09/5/2003 của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 6280 TC/TCDN ngày 18/6/2003, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thoả thuận như sau:

1.Đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, cụ thể:

a.Đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm quy đổi đối với 10 đơn vị sản xuất thuốc lá điếu và Văn phòng Tổng Công ty của Tổng Công ty là 86.672,61 đồng/1000 bao thuốc lá, tương ứng với 2.745.724,5 nghìn bao thuốc lá quy đổi kế hoạch năm 2003;

b.Đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm quy đổi đối với 3 đơn vị sản xuất nguyên liệu thuốc lá của Tổng Công ty là 328.508,299 đồng/tấn nguyên liệu thuốc lá, tương ứng với 187.158,02 tấn nguyên liệu thuốc lá quy đổi kế hoạch năm 2003;

c.Đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm quy đổi đối với 2 đơn vị sản xuất in bao bì và phụ liệu thuốc lá của Tổng Công ty là 605.079,34 đồng/triệu sản phẩm, tương ứng với 17.233,64 nghìn sản phẩm quy đổi kế hoạch năm 2003;

d.Đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Tổng Công ty là 2,43 đồng/1000 đồng doanh thu, tương ứng với 3.145.000triệu đồng doanh thu kế hoạch năm 2003;

e.Đơn giá tiền lương tại điểm a, b, c, d nêu trên tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 của Tổng Công ty là:

- Lợi nhuận : 177.000 triệu đồng;

- Nộp ngân sách : thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

2.Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi sản lượng sản phẩm qui đổi hoặc doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

-Sản lượng sản phẩm quy đổi hoặc doanh thu thực tế thực hiện đến dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% so với đơn giá gốc;

-Sản lượng sản phẩm quy đổi hoặc doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt từ 110% đến dưới 120% thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc;

-Sản lượng sản phẩm quy đổi hoặc doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 20% so với đơn giá gốc.

3.Đối với đơn giá tiền lương một số sản phẩm, dịch vụ khác còn lại của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo Tổng Công ty xây dựng đơn giá tiền lương và quyết định đơn giá tiền lương cho các đơn vị trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả và mức tiền lương bình quân theo đơn giá của sản phẩm, dịch vụ đó không cao hơn tiền lương bình quân theo đơn giá tiền lương bình quân do Nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội để theo dõi.

4.Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty ra quyết định theo thẩm quyền giao đơn giá tiền lương năm 2003 đối với các đơn vị thành viên trong phạm vi đơn giá tiền lương theo thoả thuận tại công văn này, đảm bảo tiền lương, thu nhập hợp lý gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng