BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2063/TCHQ-KTTT
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH Thiết bị điện tử viễn thông và Công nghệ thông tin Quang Minh.
(Phòng 11B, nhà E6, TT. Thành Công, P. Thành Công, Ba Đình, HN)

Trả lời công văn số 01/CV-QM ngày 14 tháng 04 năm 2009 củaCông ty TNHH Thiết bị điện tử viễn thông và Công nghệ thông tin Quang Minh vềviệc Xin xác nhận không nợ thuế XNK; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống KT559, hệthống Quản lý rủi ro ngày 16 tháng 04 năm 2009 tại Tổng cục Hải quan thì Côngty TNHH Thiết bị điện tử viễn thông và Công nghệ thông tin Quang Minh, MST:0102078189 không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt độngxuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian 15 ngày(kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toán thuếxuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Doanh nghiệp. Trường hợp xác địnhDoanh nghiệp còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và các trườnghợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thìkịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạng nợ thuếcủa Doanh nghiệp; Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố khôngthông báo về Tổng cục thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Doanhnghiệp tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bản này, nếu Doanh nghiệp đếnđăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì yêu cầuDoanh nghiệp phải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quan đến hoạt độngxuất nhập khẩu trước khi giải phóng hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày ký văn bảnnày với điều kiện Doanh nghiệp có bản cam kết không có các khoản nợ thuế và cáckhoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tính đến ngày ký văn bản này vàchịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH Thiết bị điện tửviễn thông và Công nghệ thông tin Quang Minh và Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố được biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng