BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2064/BTP-BTTP
V/v tổng kết Đề án 258 về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1092/QĐ-BTPngày 16/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giámđịnh tư pháp” (Đề án 258), Bộ Tư pháptrân trọng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cácBộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 258 thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngànhvà địa phương theo nội dung Kế hoạch.

Nội dung tổng kết cần bám sát theoyêu cầu, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch thực hiện Đề án258 ban hành kèm theo Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày03/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào việc đánh giá kết quảđạt được; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, giải pháp khắc phục; kiếnnghị, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác giám định tư pháp trong thời giantới. Số liệu tổng kếtĐề án 258 tính đếnngày 30/9/2015 (có Đề cương Báo cáo gửi kèm theo).

Báo cáo kết quả tổng kết Đề án 258 đềnghị gửi về Bộ Tư pháp, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 15 tháng10 năm 2015 để tổng hợp, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phốihợp của Quý cơ quan./.

(Trong trường hợp cần thông tinchi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Phạm Văn Tuấn, Chuyên viên chính Cục Bổtrợ tư pháp, điện thoại cơ quan: 04.62739513).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Tư pháp các tỉnh/TP trực thuộc TW (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

HƯỚNGDẪN TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 258

I. Những kết quả đạt được

1. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án258, Chỉ thị 1958, Luật giám định tư pháp

- Công tác xây dựng Kế hoạch thựchiện Đề án và thành lập Ban Chỉ đạo Đề ánở các Bộ, ngành và địa phương, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thựchiện Đề án 258.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến,quán triệt nội dung của Đề án 258, các văn bản pháp luật về giám định tư pháp;các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động giám định docác Bộ, ngành có liên quan, Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

2. Hoàn thiện thể chế về giám định tưpháp

- Việc rà soát, đánh giá các quy địnhcủa pháp luật về giám định tư pháp, kiến nghị sửa đổi các quy định của phápluật tố tụng có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp.

- Kết quả xây dựng các văn bản từ năm2010 đến nay, trong đó có các văn bản mà các Bộ, ngành và địa phương được phâncông chủ trì soạn thảo tại Kế hoạchtriểnkhai thi hành Luật giám định tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn Pháplệnh về chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiêndịch trong tố tụng, Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 về chế độ bồidưỡng giám định tư pháp.

- Việc ban hành các văn bản quy phạmpháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động giám định tư pháp của Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành(nếu có) từ năm 2010 đến nay.

Lưu ý: Đề nghị có đánh giá tácđộng của các văn bản mới được ban hành đến hoạt động giám định tư pháp.

3. Hoàn thiện hệ thống tổ chức giámđịnh tư pháp

a) Về tổ chức

Đề nghị báo cáo tập trung vào đánhgiá những điểm thay đổi so với trước thờiđiểm triển khai Đề án 258 với các nộidung:

- Việc củng cố, kiện toàn, thành lậpmới tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần,kỹ thuật hình sự ở Bộ, ngành và địa phương.

- Việc tăng cường và từng bước bảo đảmcơ sở vật chất cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hìnhsự.

- Việc thực hiện xã hội hóa hoạt độnggiám định tư pháp (việc thành lập Văn phòng giám định tư pháp; lựa chọn, lậpdanh sách, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc).

b) Xây dựng, củng cố và phát triểnđội ngũ người giám định tư pháp về giám định viên tư pháp:

+ Việc bổ nhiệm giám định viên tưpháp.

+ Số giám định viên tư pháp ở từnglĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự, tài chính-kếtoán, xây dựng, văn hóa và các lĩnh vựckhác tính đến 30/9/2015 theo Bảng số 1.

+ Đánh giá chất lượng đội ngũ giámđịnh viên tư pháp hiện nay so với trước khi thực hiện Đề án (trình độ chuyên môn nghiệp vụ: trên đại học, đại học, caođẳng, trung cấp...; phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; độ tuổi trung bình của giámđịnh viên tư pháp).

- Về người giám định tư pháp theo vụviệc

+ Số người giám định tư pháp theo vụviệc ở từng lĩnh vực nêu trên giám định tính đến 30/9/2015 theo Bảng số 1.

+ Chất lượng hoạt động của đội ngũngười giám định tư pháp theo vụ việc.

- Các giải pháp và hoạt động cụ thểđã thực hiện từ năm 2010 đến nay nhằm tăng cường số lượng, nâng cao chất lượngđội ngũ người giám định tư pháp (như việc đào tạo, quy hoạch và phát triểnnguồn cán bộ làm công tác giám định tư pháp; việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệpvụ và kiến thức pháp luật cho giám định viên tư pháp; sử dụng những giám địnhviên đã nghỉ hưu theo chế độ và cơ chế thu hút người làm giám định tư pháp, cótrình độ chuyên môn cao, có đủ sức khỏe vàtự nguyện tiếp tục làm công tác giám định .v.v..., đặc biệt là thực hiện cácgiải pháp về nguồn nhân lực làm giám định được quy định tại điểm b phần 2 củaChỉ thị về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạtđộng giám định tư pháp)

- Thực hiện chế độ chính sách đối vớingười giám định tư pháp (phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ phụ cấp trách nhiệm, chếđộ bồi dưỡng giám định tư pháp và các chế độ đãi ngộ khác đối với người giámđịnh tư pháp); chế độ thi đua khen thưởng, tôn vinh người giám định tư pháp.

4. Hoạt động giám định tư pháp

- Kết quả thực hiện theo từng năm(năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 và 2015) trên từng lĩnh vực giám định theoBảng số 2; đánh giá kết luận về giám định tư pháp trên từng lĩnh vực.

- Việc đáp ứng kịp thời, đúng thờihạn giám định theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tụng.

- Số lượng các vụ việc giám định bổsung, giám định lại.

- Việc thu, chi trả, sử dụng phí, chiphí giám định tư pháp và thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định cho các đối tượnglà người giám định tư pháp, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán.

5. Công tác quản lý nhà nước về giámđịnh tư pháp

- Việc thực hiện các nhiệm vụ, quyềnhạn của các Bộ, ngành chủ quản; sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, Sở chuyên mônchủ quản với Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp; giữa các Bộ, ngành ở Trung ươngvới UBNDcấp tỉnh; giữa các cơ quan quản lý nhà nước về giám định tư pháp với các cơquan tố tụng (điều tra, kiểm sát, tòa án) về công tác giám định tư pháp nóichung và thực hiện Đề án 258 nói riêng.

- Việc thực hiện quản lý nhà nước củaỦy ban nhân cấp tỉnh, trong đó có hoạtđộng của Ban Chỉ đạo Đề án 258 ở địa phương; vai trò của Sở Tư pháp, các cơquan chuyên môn trong quản lý về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp (trong đólưu ý đến vai trò chủ trì trong nhiều hoạt động quản lý của các Sở chuyên môntheo quy định của Luật giám định tư pháp).

6. Công tác thống kê, dự báo nhu cầugiám định; hoạt động trưng cầu, yêu cầu và thực hiện giám định; việc đánh giá,sử dụng, kết luận giám định tư pháp (Đề nghị Bộ Công an, Tòa án nhân dân tốicao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo nội dung này).

- Việc xây dựng, ban hành chỉ tiêuthống kê và việc tổ chức thực hiện việc thống kê về nhu cầu, số lượng vụ việctrưng cầu, số kết luận giám định tư pháp được sử dụng và không được sử dụng...theo quy định của Luật giám định tư pháp.

- Tình hình thống kê, dự báo nhu cầugiám định của hoạt động điều tra, truy tố và xét xử để làm cơ sở cho việc quyhoạch, phát triển các tổ chức và đội ngũ người giám định tư pháp.

- Tình hình trưng cầu giám định củacơ quan tiến hành tố tụng;

- Số lượng các kết luận giám định dođương sự trực tiếp yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp đượcgửi đến cơ quan tiến hành tố tụng phục vụ cho việc giải quyết các vụ án theoquy định tại Điều 26 Luật giám định tư pháp).

- Việc đáp ứng nội dung và thời hạngiám định tư pháp của cá nhân, tổ chức được trưng cầu; đánh giá chất lượng củakết luận giám định tư pháp, số lượng các vụ việc giám định lại; tình hình thamdự phiên tòa của người làm giám định.

II. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, những bài học kinhnghiệm

1. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắctrong việc ban hành thể chế, tổ chức, con người, hoạt động, quản lý và đánhgiá, sử dụng kết luận giám định giám định

2. Nguyên nhân

- Nguyên nhân chủ quan (nhận thức củacác ngành các cấp về công tác giám định tư pháp, việc thực hiện trách nhiệm củacác cơ quan quản lý nhà nước ở TW và địa phương, của cá nhân, tổ chức giám địnhtư pháp...)

- Nguyên nhân khách quan (tính chấtcủa hoạt động giám định tư pháp, điều kiện kinh tế xã hội, nguồn nhân lực....)

3. Những bài học kinh nghiệm

III. Giải pháp và kiến nghị

- Giải pháp: Nêu giải pháp tại Bộ,ngành và địa phương mình.

- Kiến nghị và đề xuất phương hướngcho công tác giám định tư pháp nói chung và việc thực hiện Đề án nói riêng.

BẢNG1: BẢNG THỐNG KẾ SỐ LƯỢNG GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP

GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP

NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

Năm

PY

PY TT

Kỹ thuật hình sự

Tài chính- thuế

Văn hóa

Xây dựng

TT truyền thông

Ngân hàng

Lĩnh vực khác

Pháp y

PY TT

Kỹ thuật hình sự

Tài chính- thuế

Văn hóa

Xây dựng

TT, truyền thông

Ngân hàng

Lĩnh vực khác

2010

2011

2012

2013

2014

2015

BẢNG 2: BẢNGTHỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁC VỤ VIỆC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Năm

Pháp y

Pháp y tâm thần

Kỹ thuật hình sự

Tài chính- thuế

Văn hóa

Xây dựng

Thông tin truyền thông

Ngân hàng

Các lĩnh vực khác

2010

2011

2012

2013

2014

2015