BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2064/BXD-HĐXD
V/v kinh doanh ngành nghề dịch vụ xây dựng.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH tư vấn và quảnlý xây dựng Việt á Châu

Trả lời văn bản số 15/CV ngày04/10/2010 của Công ty TNHH tư vấn và quản lý xây dựng Việt á Châu kèm theothông báo số 18201/ĐKKD-TNXL ngày 04/10/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thànhphố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của Luật Đầutư, Luật Doanh nghiệp và cam kết của Việt Nam tại WTO mà Việt Nam là thành viênthì ngành nghề kinh doanh ”dịch vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”thuộc lĩnh vực không hạn chế, cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài và các pháp nhân nước ngoài đăng ký thành lập hiện diện thương mại tạiViệt Nam.

2. Vấn đề cần lưu ý: theo quyđịnh của pháp luật về xây dựng thì hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh cóđiều kiện, do vậy sau khi được xem xét bổ sung ngành nghề kinh doanh, khi hoạtđộng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận.

Bộ Xây dựng thông báo để Công tyTNHH tư vấn và quản lý xây dựng Việt á Châu được biết và liên hệ với Sở Kếhoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét bổ sung ngành nghề kinhdoanh theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH và ĐT TP. Hồ Chí Minh (đ/biết);
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh