TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2064/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn chứng từ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Coasts Phong Phú
Địa chỉ: Tăng Nhơn Phú A, P.Tăng Nhơn Phú, Quận 9
Mã số thuế: 0300828098

Trả lời văn bản sốCV 04/CPP ngày 05/04/2013 của Công ty về hóa đơn chứng từ, Cục thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Điểm k, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTCngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ:

Hóa đơn đượcthể hiện bằng tiếng Việt.Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phảitrong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữtiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phảiđặt dấu chấm (.); nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy(,) sau chữ số hàng đơn vị”.

Căn cứ Công văn số 4016/BTC-TCT ngày 28/03/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việcxử phạt vi phạm hành chínhvề hóa đơn và sử dụng chữ viết và dấu phân cách chữ số ghi trên hóa đơn;

Trườnghợp Công ty thuộc tập đoàn đa quốc gia (Tập đoàn Coasts) sử dụng phần mềm kế toángắn với với phần mềm bán hàng có kết nối mạng với hệ thống quản lý của tập đoàntrên toàn thế giới; chữ viết trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu, việc sửachữa phần mềm khó thực hiện được thì doanh nghiệp được lựa chọn sử dụng chữviết là chữ tiếng Việt không dấu, các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảmbảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn và trước khi sử dụngCông ty phải có văn bản đăng ký với Cơ quan thuế (Phòng ấn Chỉ - Cục ThuếTP.HCM) và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hóa đơn lập theocách ghi chữ viết đã đăng ký.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 1
- P.PC
- Lưu: HC, TTHT
778 -98421/2013 dtthanh
Web

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga