BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2064/TCT-DNK
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa
(đ/c: 292 B Trường Thi - Phường Trường Thi – Tp. Thanh Hóa)
- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn đề ngày09/01/2006 của Công ty thiết bị phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa hỏi về thuế suấtthuế GTGT đối với thiết bị phòng cháy chữa cháy, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Mục II, Phần B Thông tưsố 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuếgiá trị gia tăng và mức thuế suất thuế GTGT của nhóm, mặt hàng tại Biểu thuếsuất thuế GTGT theo danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thôngtư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính thì:

+ Bình dập lửa đã nạp hoặc chưanạp thuộc nhóm có mã số 8424.10 áp dụng thuế sấut thuế GTGT là 5%.

+ Bộ phận của bình dập lửa thuộcnhóm có mã số 8424.90 áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

+ Bột, bọt chữa cháy; nội quy phòngcháy chữa cháy; hệ thống báo cháy tự động áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Công văn này thay thế hướng dẫnvề thuế suất của hàng hóa cùng loại nêu tại công văn số 964/TCT-DNNN ngày16/3/2006 của Tổng cục Thuế trả lời về thuế suất thuế GTGT. Trường hợp trướcngày công văn này có hiệu lực, các đơn vị đã thực hiện ghi thuế suất thuế GTGTtheo hướng dẫn tại công văn số 964/TCT-DNNN ngày 16/03/2006 của Tổng cục Thuếthì không điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tybiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban DNK (2b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến