VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
V/v: Thăm dò, khai thác sâu tại các mỏ đá vôi đã được cấp phép làm nguyên liệu xi măng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Hiệp hội xi măng Việt Nam.

Về đề nghị cho phép các nhà máy xi măng được thăm dò, khai thác sâu tại các mỏ đá vôi đã được cấp phép làm nguyên liệu xi măng tại công văn số 56/VPHH ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Hiệp hội xi măng Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, thống nhất hướng dẫn triển khai thực hiện, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản theo quy định của pháp luật.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ