BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2065/TCT-DNNN
V/v: kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

Trả lời công văn số 18216/CT-ĐTNN ngày 20/11/2006 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với chứng từ kê khai quá hạn của Bưu điện Thành phố Hà Nội và Công ty dịch vụ viễn thông (thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế:

1. Tại Bưu điện Thành phố Hà Nội: Do nhân viên đi công tác dài ngày dẫn đến việc kê khai chậm thuế GTGT đầu vào của các hoá đơn:

- Hoá đơn QH/2005N 0021481 ngày 11/01/2006 với số tiền thuế GTGT là 428.418.100 đồng.

- Hoá đơn QH/2005N 0021482 ngày 11/01/2006 với số tiền thuế GTGT là 80.562.478 đồng.

2. Tại Công ty dịch vụ viễn thông: Do thay đổi chương trình phần mềm kế toán bị lỗi đã dẫn đến việc kê khai chậm thuế GTGT đầu vào của các hoá đơn:

Đơn vị tính: đồng

Số TT

Ký hiệu

Số hoá đơn

Ngày tháng

Thuế GTGT

1

GX/2005B

0089973

13/01/2006

39.016.904

2

GY/2005B

0040931

25/01/2006

7.855.770

3

GY/2005B

0049032

25/01/2006

1.356.217.000

4

GY/2005B

0049034

25/01/2006

135.355

5

GY/2005B

0040933

25/01/2006

140.000

6

AA/2005T

0029591

17/01/2006

4.636.671

Qua xác minh hoá đơn, Cục Thuế khẳng định các hoá đơn nêu trên đã được bên bán kê khai và nộp thuế GTGT đầu ra.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và trường hợp cụ thể của Bưu điện Thành phố Hà Nội và Công ty dịch vụ viễn thông (thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam); Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục Thuế Thành phố Hà Nội giải quyết cho Bưu điện Thành phố Hà Nội và Công ty dịch vụ viễn thông được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào kê khai chậm nêu trên. Bưu điện Thành phố Hà Nội và Công ty dịch vụ viễn thông chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ kê khai và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bưu điện Thành phố Hà Nội;
- Công ty dịch vụ viễn thông;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Văn Huyến