BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

--------------------

Số: 2066/BGDĐT-GDDT

V/v: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2009-2010.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo

- Các trường Dự bị đại học

- Các trường PTDTNT trực thuộc Bộ GDĐT

Căn cứ công văn số 6841/BGDĐT-GDDT ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với giáo dục dân tộc, để tổng hợp tình hình phục vụ công tác quản lý chỉ đạo đối với giáo dục dân tộc năm học 2009-2010, Vụ Giáo dục Dân tộc đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Dự bị đại học, các trường Phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2009-2010. Nội dung báo cáo theo đề cương và biểu mẫu kèm theo công văn này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Vụ Giáo dục Dân tộc chậm nhất là vào ngày 15 tháng 06 năm 2010 theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Dân tộc, 49 Đại Cồ Việt - Hà Nội; điện thoại 04 6230260; E.mail: [email protected].

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);

- Lưu VT, Vụ GDDT.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC

Đã ký

Mông Ký Slay