BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2066/QLCL-CL1
V/v XK thủy sản vào Liên bang Nga

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp CBTS được phép XKTS vào LB Nga
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng

Thông qua Đại sứ quán Việt Namtại Liên bang Nga, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD)nhận được thông báo của Cục Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (VPSS) nhưsau:

- Phúc đáp công thư số 1535/QLCL-CL1 ngày 31/7/2009 của NAFIQAD về đề nghị VPSS cử đoàn chuyên giasang kiểm tra, công nhận điều kiện đảm bảo VSATTP một số doanh nghiệp chế biếnthủy sản có nhu cầu xuất khẩu vào Liên bang Nga, VPSS đã có Công thư sốΦC-KH-4/11516 ngày 21/10/2009 thông báo không có kế hoạch sang kiểm tra côngnhận thêm các doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2009(xin xem các văn bản gửikèm).

- Công thư: số ΦC-ГК-4/11923ngày 30/10/2009, số ΦC-AC-4/13130 ngày 11/11/2009 của VPSS thông báo về việc bổsung nhà nhập khẩu Nga (Phụ lục 1 gửi kèm), điều chỉnh thông tin (Phụlục 2 gửi kèm) cho một số doanh nghiệp Việt Nam đã có tên trong danh sáchđược phép xuất khẩu vào thị trường này.

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâmsản và Thủy sản thông báo như sau:

1. Các doanh nghiệp có tên trongdanh sách nêu tại Phụ lục 1 được phép xuất khẩu thủy sản vào Liên bang Nga chocác nhà nhập khẩu Nga được VPSS cấp phép bổ sung tương ứng với từng doanhnghiệp theo công thư số ΦC-ГК-4/11923 ngày 30/10/2009, số ΦC-AC-4/13130 ngày11/11/2009 của VPSS, chi tiết nêu tại Phụ lục 1.

2. Các doanh nghiệp có tên trongdanh sách nêu tại Phụ lục 2 sử dụng đúng tên giao dịch thương mại của doanhnghiệp đã được VPSS chấp thuận điều chỉnh khi xuất khẩu thủy sản vào Liên bangNga.

3. Các Trung tâm Chất lượng Nônglâm sản vùng:

- Thực hiện kiểm tra, chứng nhậnchất lượng cho các lô hàng thủy sản của các doanh nghiệp có tên trong danh sáchnêu tại Phụ lục 1 và 2 xuất khẩu vào Liên bang Nga theo đúng quy định của ViệtNam và Liên bang Nga.

- Phổ biến nội dung công thư sốΦC-KH-4/11516 ngày 21/10/2009 tới các doanh nghiệp chế biến thủy sản và cácdoanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu vào Liên bang Nga trên địa bàn, đặc biệt làcác doanh nghiệp đã đăng ký đề nghị VPSS sang kiểm tra, công nhận trong năm2009.

Đề nghị các đơn vị lưu ý thựchiện

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Phụ trách (để báo cáo);
- VASEP;
- Cơ quan Chất lượng Trung bộ, Nam bộ;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

PHỤ LỤC 1

BỔSUNG NHÀ NHẬP KHẨU NGA CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC VPSS CÔNG NHẬN
(kèm theo công văn số 2066/QLCL-CL1 ngày 17/11/2009)

TT

Tên giao dịch thương mại

Mã số

Nhóm sản phẩm XK

Nhà nhập khẩu Nga
(theo các công thư: số ΦC-ГК-4/11923 ngày 30/10/2009, số ΦC-AC-4/13130 ngày 11/11/2009

1.

Công ty CP Thủy sản Minh Hải

DL 374

Tôm đông lạnh

ARGUN LTD”Apt.34, Zelyonaya str., 89
236029, Kaliningrad, Russian Federation
SEVER-YUG Co.” LTDApt.2, Tulskaya str., 6
236001, Kaliningrad, Russian Federation
OOO UHRENHOLTDerbenevskaya naberezhnaya 11, 115114 Moscow, Russian Federation
INTERNATIONAL FOOD LTD Repicheva 14, 197375 St-Petersburg, Russia

Thủy sản đông lạnh (mực, tôm, bạch tuộc, cá ngừ, seafood mix)

Mega line” Co. Ltd198013, Russia, St, Petersburg, Ruzovskaya str., House 21, Lit. A, INN/KPP 783421103/781301001
FROZEN SEAFOOD”Russian Federation, 143581
Moscow region, Istrinskiy district, Pavlo-Slobodskiy s.o., Village Leshkovo, b.210, Russia
INN 7717533816

2.

Doanh nghiệp tư nhân Anh Long

HK 136

Cá khô các loại

ROVENA CO., LTDRussian Federation, 460300 Orenburg, Elevatornaya Str., 2 Lit. E1

3.

Công ty TNHH Huy Nam

DL 344

Mực, bạch tuộc, cá ngừ, seafood mix đông lạnh

CHAS PIK” LtdEgerskaya str. 1, bld 1, 107014 Moscow, Russia
“AMIFISH” Co. LtdOffice 8, 4 Lukov alley, Moscow, Russian Federation, 107045
INN7708666930

4.

Baseafood

DL 34

Bạch tuộc, seafood mix, cá thầy bói đông lạnh

FROZEN SEAFOOD”Moscow region, Istrinskiy district, Pavlo-Slobodskiy s.o., Village Leshkovo, b.210, Russia
INN 7717533816

5.

Công ty CP CBTS XNK Kiên Cường

DL 409

Tôm, mực đông lạnh các loại

OOO “FLADERR-IMPORT”H.1, Sovetskaya str., Shelkovo, Moscow reg. 141100
“Mega line” Co. Ltd198013, Russia, St. Petersburg, Ruzovskaya str., House 21, Lit.A,
INN/KPP 783421103/781301001
“ARGUN LTD”Apt.34, Zelyonaya str., 89
236029, Kaliningrad, Russian Federation
“SEVER-YUG Co.” LTDApt. 2, Tulskaya str., 6
236001, Kaliningrad, Russian Federation
FROZEN FOODRussian Federation, 143581, Moscow region, Istrinskiy district, Pavlo-Slobodskiy s.o., Village Leshkovo, b.210

PHỤ LỤC 2

THÔNGTIN DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH ĐÃ ĐƯỢC VPSS CHẤP THUẬN
(kèm theo công văn số 2066/QLCL-CL1 ngày 17/11/2009)

STT

Thông tin cũ
(theo công thư số ΦC-AC-4/8531 ngày 07/8/2009 của VPSS)

Thông tin đã được VPSS chấp thuận (theo công thư số ΦC-ГК-4/11923 ngày 30/10/2009)

1

DL 252
JSC “Viet Phu Foods and Fish”

DL 252
VIET PHU FOODS AND FISH CORPORATION

2

DL 500
JSC “Vinh Hoan”

DL 500
Workshop 3 – Vinh Hoan Corporation

3

DL 75
SJC “Viet An” – ANVIFISH Co.
(Viet Thang Factory)

DL 75
JSC “Viet An” – ANVIFISH Co.
(Viet Thang Factory)

4

DL 409
Kien Cuong Seafood Company Limited,
Kien Cuong Seafood Co., Ltd

DL 409
Kien Cuong Seafood processing import – export joint stock company
(Kien Cuong Seafood)