VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
Số: 2066/VPCP-KTN
V/v: đảm bảo an toàn lao động trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011
Kính gửi:
- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trước tình hình vi phạm nghiêm trọng về an toàn lao động trong khai thác khoáng sản, đặc biệt là vụ tai nạn sập đá tại mỏ đá Lèn Cờ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu:
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, kiểm tra hoạt động khoáng sản, an toàn lao động tại các mỏ đá làm vật liệu xây dựng, kiên quyết đình chỉ hoạt động khai thác mỏ, nếu thấy có biểu hiện vi phạm về an toàn trong khai thác khoáng sản.
- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra toàn bộ hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên phạm vi cả nước, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thiết kế khai thác mỏ, công tác bảo đảm an toàn lao động trong khai thác khoáng sản theo quy định; đề xuất giải pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Các PTTg;
- VP Trung ương;
- Đài THVN;
- Đài TN Việt Nam;
- TTXVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, ĐP, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Dg (92).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc