THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2067/TTg-KTTH
V/v ban hành quy định đấu giá biển số xe ôtô, xe môtô, xe gắn máy

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(công văn số 93/TTr-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2009), Bộ Tư pháp (công văn số 2824/BTP-BTTP ngày 10 tháng 8 năm 2009) và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Tưpháp trong cuộc họp ngày 28 tháng 10 năm 2009 tại Văn phòng Chính phủ về đấugiá biển số xe ôtô, xe mô tô, xe gắn máy, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao các Bộ: Tài chính, Công an,Tư pháp nghiên cứu, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về việc bán đấu giáquyền sử dụng biển số xe ôtô, xe môtô, xe gắn máy. Tiền thu từ bán đấu giáquyền sử dụng biển số xe ôtô, xe môtô, xe gắn máy (sau khi trừ chi phí tổ chứcbán đấu giá) được nộp vào ngân sách nhà nước (ngân sách địa phương hưởng 100%)và quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng;
- VPCP: BTCN, Các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng