BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------------
V/v: vướng mắc về khấu trừ thuế TNCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên
Trả lời công văn số 579/CT-TNCN ngày 07/5/2010 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN của các cá nhân là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại khoản 1, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của đối tượng nộp thuế trước khi trả thu nhập.”
- Tại điểm 2.3, khoản 2, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì:
“2.3.1. Khai thuế tháng
a) Các trường hợp phải khai thuế tháng
- Cá nhân nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.
…..
c) Nơi nộp và thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

- Nơi nộp hồ sơ khai thuế là Cục thuế nơi cá nhân cư trú.
…..
2.3.2. Khai quyết toán thuế
a) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải khai quyết toán thuế trong trường hợp sau:
…..
Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc Hợp đồng làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế.
……”
Theo đó, đề nghị Cục Thuế kiểm tra cụ thể và giải quyết theo các căn cứ hướng dẫn nêu trên, cụ thể là:
- Nếu các cá nhân là người nước ngoài nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công từ văn phòng đại diện của nhà thầu nước ngoài đặt tại Việt Nam thì văn phòng đại diện của nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN cho các cá nhân này và thực hiện khai thuế, nộp số thuế đã khấu trừ vào NSNN.
- Trường hợp các cá nhân này làm việc tại Việt Nam nhưng nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài thì các cá nhân này có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế TNCN tại cơ quan thuế nơi cư trú.

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư