ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số : 2068/UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 1982

Kính gởi :

- Chủ tịch UBND các Quận, Huyện
- Giám đốc các Sở, Ban Ngành thuộc TP
- Các LHXN, XNLH, các Công ty kinh doanh nội ngoại thương các tỉnh, các ngành Trung ương tại thành phố.

Thực hiện Nghị quyết Đại Hội 5và Nghị quyết 01 của Bộ Chánh trị về công tác thành phố, Nghị quyết 17 củaThành ủy về một số vấn đề cấp bách về quản lý ổn định thị trường.

Ủy ban nhân dân đã có một sốbiện pháp chuyên đề đang kiểm tra. Đồng thời Ủy ban nhân dân thành phố cũng rabản quy định tạm thời về quản lý tổ chức hoạt động kinh doanh đối với các trạmcác công ty nội ngoại thương của các tỉnh và các ngành trung ương trên địa bànthành phố và đối với các công ty của thành phố, của các quận huyện hoạt độngthu mua ở các tỉnh bạn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phốyêu cầu Chủ tịch các quận, huyện, Giám đốc các sở, ban ngành, tổ chức triểnkhai thông suốt toàn văn bản quy định này cho tất cả các tổ chức kinh doanh sảnxuất có mặt trên địa bàn từng quận, huyện, từng ngành để tổ chức lại và hoạtđộng đúng theo bản quy định này của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ủy ban nhân dân quận, huyện, cácngành chức năng phối hợp với Ban Quản lý thị trường các cấp, các đoàn thểthường xuyên kiểm tra giám sát mọi hoạt động kinh doanh và kịp thời xử lýnghiêm khắc các vụ vi phạm. Trong quá trình thi hành thường xuyên báo cáo kếtquả, khó khăn trở ngại về Thường ttrực Ủy ban nhân dân thành phố.-

Nơi nhận :
- Như trên
- VP.HĐBT-TT.TU-TTUB “để báo cáo”
- UBND các Tỉnh, Thành phố bạn
- Các Bộ, Tổng cục có đại diện tại TP.
- VPUB, các Tổ
- Lưu.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀVIỆC MUA BÁN TRAO ĐỔI HÀNG HÓA CỦA CÁC CTY THƯƠNG MẠI, TRẠM THU MUA CỦA CÁCTỈNH, THÀNH PHỐ BẠN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh “là mộttrung tâm công nghiệp, một đầu mối giao thông quan trọng…” và cũng là nơi cónhu cầu lớn về nông sản thực phẩm. Hiện nay, thành phố có rất nhiều đơn vịthuộc các tổ chức kinh tế của các tỉnh, thành phố bạn đặt Trạm thường trực dướicác hình thức : Công ty thương mại, Trạm thu mua v.v… để quan hệ mua bán traodổi hàng hóa tại thành phố. Ngược lại, các quận, huyện của thành phố cũng quanhệ mua bán, trao đổi hàng hóa với các huyện của nhiều tỉnh ở đồng bằng sông CửuLong và các nơi khác.

Để thắt chặt mối quan hệ giữathành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố bạn về trao đổi, mua bán hàng hóa,hỗ trợ công tác cải tạo và tổ chức lại thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Ủyban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định tạm thời một số quy chế về việc muabán, trao đổi hàng hóa, gia công đặt hàng với các đơn vị kinh tế của thành phốvà việc các đơn vị kinh tế của thành phố (thương nghiệp quốc doanh, thươngnghiệp hợp tác xã, xí nghiệp quốc doanh + công tư hợp doanh, hợp tác xã sảnxuất tiểu thủ công nghiệp) đi mua bán trao đổi hàng hóa ở các tỉnh bạn như sau:

A. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ MUABÁN, TRAO ĐỔI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

1/ Các đại diện Công ty của cáctỉnh, thành phố bạn và của các ngành trung ương đóng và hoạt động tại thành phốHồ Chí Minh phải được phép của Ủy ban nhân dân thành phố và phải đăng ký với Ủyban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện sở tại.

2/ Các đơn vị của tỉnh cần sửdụng người của thành phố làm nhân viên cho mình phải báo cáo danh sách cho Ủyban nhân dân thành phố, sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý mới đượcsử dụng.

3/ Các đơn vị của các tỉnh,thành phố bạn đến thành phố Hồ Chí Minh mua bán trao đổi hàng hóa theo kế hoạchđã ký hợp đồng giữa thành phố với tỉnh thì Sở, Ty giới thiệu đến thực hiện,ngoài điều đã ký thì phải có giấy giới thiệu của Ủy ban nhân dân tỉnh và thànhphố. Các Công ty của tỉnh, thành phố bạn không được trực tiếp với các cơ sở sảnxuất tiểu thủ công nghiệp, các công ty xuất nhập khẩu của thành phố, các côngty cung ứng xuất khẩu quận huyện của thành phố để mua bán trao đổi hàng hóa(trừ những địa phương có liên doanh, hợp tác xuất nhập khẩu với thành phố theochương trình hợp tác kinh tế đã được Ủy ban nhân dân hai địa phương thông qua).

4/ Những hàng hóa, vật tư củacác tỉnh, thành phố bạn mang đến trao đổi với thành phố Hồ Chí Minh nếu thuộcloại hàng xuất khẩu hoặc vật tư chiến lược phải có phép của Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố bạn về mặt hàng, số lượng và giá cả (bằng văn bản hoặc xác nhậnvào hợp đồng đã ký kết) và phải thông qua Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh.

5/ Các tỉnh, thành phố bạn có bộphận nào đóng tại thành phố Hồ Chí Minh thì bộ phận này chỉ được giao dịch đểtổ chức giao nhận hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết. Các Công ty của ngành kinhdoanh sản xuất của trung ương, các bộ phận của các tỉnh, thành phố bạn khôngđược tổ chức mua bán trực triếp với tư thương tại thành phố ; không được tổchức thu mua hàng ở các chợ đầu cầu, không được mua hàng của tỉnh này bán lạicho tỉnh khác tại thành phố. Các tỉnh phía Bắc và phía Nam không dùng thành phốlàm nơi giao nhận hàng của hai bên tại thành phố - thành phố không cho phép cáchoạt động trao đổi này trên địa bàn thành phố.

6/ Các tỉnh, thành phố bạn cónguyên liệu vật tư cần gia công tại thành phố phải được Ủy ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt. Các Sở, xí nghiệp không được kýtắc. Giá cả hợp đồng do Ủy ban nhân dân đôi bên quyết định. Các Sở Công nghiệp,Liên hiệp xã thành phố ; quận, huyện theo dõi giúp đỡ các tỉnh gia công tạithành phố. Các dịch vụ sửa chữa của tỉnh tại thành phố cũng phải tuân theo quyđịnh như gia công. Việc mua bán phải theo hợp đồng trao đổi giữa ngành Thươngnghiệp của thành phố, quận, huyện (thương nghiệp quốc doanh - hợp tác xã muabán) với các tỉnh, không được bán cho tư thương.

7/ Các ngành thuộc trung ươngđóng tại thành phố, nếu có hàng ngoài kế hoạch cần bán ra hoặc các đơn vị ngoạithương các tỉnh, thành phố bạn có một số hàng tiêu dùng nhập khẩu cần bán ranhanh để lấy tiền mặt phục vụ cho việc mua hàng tái xuất, không được tự tổ chứcbán lẻ hoặc bán cho tư thương mà phải giao cho thương nghiệp thành phố để tổchức bán ra.

8/ Thông qua Liên hiệp xã thànhphố, các hợp tác xã sản xuất tiểu thủ công nghiệp sau khi đã hoàn thành xongcác hợp đồng bán hàng cho Nhà nước thì được quyền dùng một số hàng do mình sảnxuất đi trao đổi để lấy nguyên liệu về phục vụ sản xuất của cơ sở mình. Nếuhàng đổi không phải nguyên liệu sản xuất thì giao cho thương nghiệp tổ chức bánra. Nếu cần đem hàng đó để trao đổi tiếp tam tứ giác lấy nguyên liệu sản xuất,thì có kế hoạch cùng lúc báo trước với Sở Thương nghiệp thành phố biết và trìnhcho Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường xã để kiểm soát.

9/ Các tỉnh thành phố bạn muốnthuê kho tàng đều phải có hợp đồng thuê kho và báo cáo Ủy ban nhân dân quận,huyện và phường xã sở tại để có trách nhiệm bảo vệ. Những hàng hóa trong khophải có đầy đủ chứng từ chứng minh là hàng nhận của thành phố, hoặc hàng nhậncủa trung ương (thông qua hợp đồng kinh tế và phiếu xuất kho) số hàng hóa cònlại ngoài chứng từ coi như hàng hóa phi pháp.

10/ Tất cả các hợp đồng mua bán,trao đổi của các tỉnh với các tổ chức thương nghiệp của thành phố đều phải quaSở Thương nghiệp duyệt và cấp giấy phép xuất tỉnh như tinh thần văn bản 2031/UBngày 28/10/1981 của Ủy ban nhân dân thành phố đã quy định.

Ngân hàng các quận huyện khôngchuyển khoản thanh toán các hợp đồng của các tỉnh nếu không được Sở Thươngnghiệp duyệt.

Hàng của các tỉnh quá cảnh thànhphố hoặc nhận của cấp I theo kế hoạch được lưu thông bình thường không thu thuếnhưng phải có đầy đủ hợp đồng và hóa đơn xuất kho của đơn vị bán hàng.

B. CÁC ĐƠN VỊ CỦA THÀNH PHỐĐẾN CÁC TỈNH MUA, BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA.

1/ Các đơn vị của thành phố (baogồm thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán, các công ty ngoại thươngcấp Thành và cấp quận) đến các tỉnh giao dịch, mua bán, trao đổi hàng hóa theohợp đồng ký kết giữa hai bên thì phải có giấy giới thiệu của Sở Thương nghiệp,Sở Ngoại thương thành phố. Ngoài hợp đồng, phải có giấy giới thiệu của Ủy bannhân dân thành phố đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

2/ Các đơn vị khi đến địa phươngđể quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa phải tuân theo các quy định quản lý thịtrường, giá cả của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3/ Phải quan hệ mua bán, traođổi hàng hóa với thương nghiệp quốc doanh hoặc hợp tác xã thông qua hợp đồngkinh tế. Trường hợp cần sử dụng tư thương trong khâu nghiệp vụ giao nhận thumua hoặc gom hàng phải được sự đồng ý của địa phương đó, không được sử dụng tưthương đi giao dịch, ký kết hợp đồng kinh tế.

4/ Trường hợp cần lập trạm trungchuyển, giao hoặc nhận hàng hóa tại tỉnh bạn phải xin phép của Ủy ban nhân dântỉnh đó.

5/ Về giá cả, mặc dù quan hệ muabán trao đổi hàng hóa nông sản ngoài kế hoạch của trung ương theo giá cả do haibên thỏa thuận nhưng nhất thiết phải tuân theo giá quy định của Ủy ban nhân dântỉnh. Hai bên ký kết hợp đồng không được tùy tiện thỏa thuận nâng giá trái vớiquy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6/ Để tăng cường trách nhiệmtrong việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết, các đơn vị của thành phố có ký hợpđồng trao đổi hàng hóa với tỉnh bạn hàng tháng phải báo cáo tình hình thực hiệncác hợp đồng cho Sở Thương nghiệp để Sở Thương nghiệp giúp Ủy ban nhân dân thànhphố tổng hợp theo dõi, đôn đốc thực hiện. Những hợp đồng đã quá hạn mà chưathực hiện đầy đủ các đơn vị phải báo cáo lên cơ quan Trọng tài kinh tế thànhphố để xử lý theo nguyên tắc thể lệ hợp đồng kinh tế hiện hành.-

ỦYBAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ