VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2068/VPCP-QHQT
V/v Điều chỉnh nội dung Dự án HTKT chuẩn bị các dự án đường cao tốc GMS vay vốn ADB.

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tờ trình số 1057/BKHĐT-KTĐN ngày 18 tháng 02 năm 2013) về việc điều chỉnh nội dung Dự án hỗtrợ kỹ thuật chuẩn bị các dự án đường cao tốc Tiểu vùng Mê Công Mở rộng (GMS)vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh nội dung Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bịcác dự án đường cao tốc GMS: Hà Nội - Lạng Sơn, Hạ Long - Móng Cái và Bến Lức -Long Thành như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơquan liên quan, thực hiện phê duyệt điều chỉnh Dự án theo thẩm quyền và theo đúngcác quy định hiện hành.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quantriển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).AT. 27

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam