BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2069 TCT/NV6
V/v sử dụng hoá đơn bán hàng của hộ nhận khoán

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Hợp tác xã vận tải Thắng Lợi

Trả lời công văn số 04- 2003/TT-HTX ngày 21/3/2003 của Hợp tác xã vận tải Thắng Lợi về việc sử dụng hóa đơn đối với xã viên sử dụng phương tiện vận tải của mình trực tiếp kinh doanh, tự thu, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với Hợp tác xã vận tải, khoán cho xã viên sử dụng phương tiện vận tải của minh trực tiếp kinh doanh tự thu, tự chi, ... thì Hợp tác xã trực tiếp mua hoá đơn bán hàng để xuất thay cho xã viên nhận khoán khi xã viên nhận khoán có nhu cầu.

Trường hợp Hợp tác xã vận tải xuất hoá đơn thay cho xã viên và cá nhân, khi doanh số thực tế ghi trên hoá đơn vượt doanh số khoán hàng tháng thì thu thuế theo danh số thực tế ghi trên hoá đơn, nếu doanh số ghi trên hoá đơn nhỏ hơn doanh số khoán hàng tháng thì thu theo doanh số hàng tháng.

Tổng cục Thuế trả lời để Hợp tác xã biết và đề nghị Hợp tác xã liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương