BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------
V/v: chính sách thuế TNCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre
Trả lời công văn số 286/CT-KTr ngày 07/5/2010 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre nêu vướng mắc về thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản và việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất duy nhất trong trường hợp là đất nông nghiệp. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa bố dượng, mẹ kế với con cái:
Tại Điểm 4, Mục III, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân quy định: “Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; giữa cha đẻ, mẹ đẻ cới con đẻ, giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu; giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau”. được miễn thuế TNCN.
Căn cứ quy định trên, thì:
- Trường hợp mà người chồng hoặc người vợ có con riêng. Khi vợ chồng cho tặng, thừa kế bất động sản là tài sản chung cho con riêng của chồng hoặc vợ thì phần giá trị tài sản cho tặng, thừa kế của người chồng hoặc người vợ cho con đẻ thì được miễn thuế TNCN, phần còn lại của bố dượng, mẹ kế cho tặng, thừa kế cho con riêng của vợ hoặc chồng thì thuộc diện phải nộp thuế TNCN.
- Trường hợp là vợ chồng mà người chồng và người vợ, hai người đều có bất động sản riêng, người chồng cho tặng, thừa kế cho con riêng của người chồng, người vợ cho tặng, thừa kế con riêng của người vợ thì thuộc diện được miễn thuế TNCN.
2. Đối với thu nhập từ thừa kế là tài sản khác giữa vợ với chồng, giữa bố mẹ với con cái:
Tại Điểm 9.4, Mục II, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân nêu “Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về tài sản thừa kế đối với các loại tài sản sau đây:

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

9.4. Đối với nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước như: ô tô, xe gắn máy (xe mô tô), tàu, thuyền, máy bay.” Thuộc diện phải nộp thuế TNCN.
Căn cứ quy định trên, thì:
- Trường hợp người chồng đứng tên đăng ký quyền sở hữu sử dụng tài sản khác (xe ô tô). Khi người chồng qua đời chuyển cho người vợ đăng ký quyền sử dụng thì phải nộp thuế TNCN.
- Trường hợp khi cha mẹ còn sống hoặc đã qua đời cho tặng, thừa kế cho con, khi người con đi đăng ký quyền sở hữu sử dụng thì thuộc diện phải nộp thuế TNCN.
3. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất:
Theo quy định Điểm 2.1, Mục III, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu: “Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam”, được miễn thuế TNCN.
Căn cứ quy định trên, chỉ cá nhân chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất mới thuộc diện miễn thuế TNCN.
Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ PC (TCT), CS (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?