BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 207/BXD-KTQH
V/v: chỉ tiêu KTQH tổ hợp TMDV 1 – 1a-2 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Cảnh Hưng – Hải Thành

Trả lời Công văn số 10CH-HT ngày 16/9/2008 của Công ty TNHHCảnh Hưng – Hải Thành về việc đề nghị xem xét chỉ tiêu kiến trúc và quy hoạchcủa công trình tổ hợp thương mại dịch vụ văn phòng cho thuê tại số 1 – 1a- 2Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Luật Xây dựng, Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủvề quy hoạch xây dựng, Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựnghướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng thì việc cungcấp thông tin, cấp chứng chỉ quy hoạch và cho phép điều chỉnh các chỉ tiêu quyhoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý xây dựng (kiến trúc quy hoạch)các cấp của địa phương.

Đề nghị Công ty liên hệ với Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phốHồ Chí Minh để nghiên cứu và có ý kiến xem xét việc điều chỉnh chỉ tiêu kiếntrúc quy hoạch của tổ hợp trên cơ sở phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng kỹthuật, đảm bảo thẩm mỹ phương án kiến trúc của tổ hợp, sự hài hoà với khônggian, kiến trúc, cảnh quan với khu vực xung quanh.

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở QHKT TP HCM
- Lưu Vụ KTQH.

KT/BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Ngọc Chính