VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/VPCP-QHQT
V/v địa điểm tổ chức Những ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2010

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (côngvăn số 4735/TTr-BNG-THKT ngày 30 tháng 12 năm 2009) về địa điểm tổ chức Nhữngngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức "Ngày ngàyViệt Nam ở nước ngoài" trong năm 2010 tại Trung Quốc và Liên bang Nga nhưkiến nghị tại công văn trên.

2. Giao Phòng Thương mại và Côngnghiệp Việt Nam:

- Là cơ quan đầu mối phối hợp vớiBộ Ngoại giao và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Văn hóa, Thể thao vàDu lịch và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án triển khai chương trình"Những ngày Việt Nam ở nước ngoài" tại Trung Quốc và Liên bang Ngatrong năm 2010, phù hợp với đặc thù của các địa bàn, đồng thời cần tính đến tínhhiệu quả thiết thực, tránh phô trương lãng phí, trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, quyết định.

- Phối hợp với Bộ Tài chính để thuxếp kinh phí tổ chức các sự kiện trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc