BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2070/TCT-DNK
V/v: giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Bình Thuận

Trả lờicông văn số 418/CTBT-TTr2 ngày 12/4/2006 của Cục thuế đề nghị giải đáp chínhsách qua kiểm tra quyết toán thuế năm 2004 tại Công ty TNHH du lịch Thiên Phú,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Vềviệc trích khấu hao tài sản cố định

Tạiđiểm 1.1 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tàichính quy định tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đápứng các điều kiện sau:

+ Tàisản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh;

+ Tàisản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứngminh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh;

+ Tàisản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơsở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành;

Căn cứquy định trên, trường hợp Cục thuế kiểm tra quyết toán thuế năm 2004 tại Côngty TNHH Du lịch Thiên Phú, tại thời điểm kiểm tra Công ty chưa tập hợp, cungcấp được hóa đơn, chứng từ để xác định giá trị công trình nhà Bungalow thì việcCục thuế tính giảm trừ chi phí khấu hao nhà Bungalow là đúng quy định.

Giá trịnhà Bungalow do Trung tâm Thông tin và thẩm định giá Miền Nam xác định chỉ mang tính chất tham khảo. Giá trị nhà Bungalow làm cơ sở để trích khấu hao phải căncứ vào các hoá đơn, chứng từ hợp lệ có liên quan đến việc xây dựng nhà và giátrị tài sản hoàn thành bàn giao đưa vào sản xuất kinh doanh từ thời điểm tháng nàođược tính khấu hao từ tháng đó. Căn cứ vào chế độ tính khấu hao tài sản cố địnhvà việc xác định hạch toán giá trị tài sản. Cục thuế kiểm tra xác định cụ thể giátrị TSCĐ được trích khấu hao từng năm.

2. Vềviệc truy thu tiền thuê đất phát sinh từ tháng 4/2004 đến 31/12/2005.

Trườnghợp Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú được UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứngnhận ưu đãi đầu tư trong đó ghi rõ: Doanh nghiệp được miễn nộp tiền thuê đấttrong thời hạn 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất với nhà nước, thời hạnđược tính miễn tiền thuê đất là từ năm 2004 đến năm 2006 thì đề nghị Cục thuếxem xét không truy thu tiền thuê đất phát sinh từ năm 2004 đến hết năm 2005 củaCông ty.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến