BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------
V/v: miễn thuế 6 tháng đầu năm 2009 đối với cá nhân là cư trú sau thời điểm miễn thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2010

Kính gửi:
Công ty cổ phần China Steel Sumikin Việt Nam
(Đ/c: Phòng 1703, Fideco Tower, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM)

Trả lời công văn số 04/2010/CV-GDT ngày 26/04/2010 của Công ty cổ phần China Steel Sumikin Việt Nam đề nghị hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2009 đối với nhân viên Nhật Bản là đối tượng cư trú tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 2 Điều 1 Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội hướng dẫn: “Đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến hết 30/6/2009 bao gồm cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công;…”
Tại Mục I Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân hướng dẫn: “Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.”
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp các nhân viên người Nhật Bản là đối tượng cư trú tại Việt Nam từ tháng 10/2009 thì không thuộc đối tượng được miễn thuế 6 tháng đầu năm 2009. Đối với thu nhập của tháng 4 đến tháng 9/2009 do công ty mẹ trả vào tháng 12/2009, các nhân viên người Nhật Bản phải kê khai nộp thuế TNCN cùng với các khoản thu nhập khác phát sinh tại Việt Nam.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần China Steel Sumikin Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương