BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2071/BXD-QLN
V/v: gửi danh sách tập huấn Nghị định số 71/2010/NĐ-CP Thông tư số 16/2010/TT-BXD và chính sách về xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong năm 2009, Chính phủ, Thủtướng Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành một số chính sách về phát triển nhàở cho học sinh, sinh viên, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho ngườithu nhập thấp tại khu vực đô thị. Tiếp đó, ngày 23/6/2010 Chính phủ đã ban hànhNghị định số 71/2010/NĐ-CP thay thế Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006về hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, sau đó Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Thông tưsố 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 71/2010/NĐ-CP Đây là những chính sách lớn, thể hiện chủ trương củaĐảng và Nhà nước về phát triển, quản lý nhà ở và thị trường bất động sản cũngnhư về chính sách an sinh xã hội. Các chính sách này có nhiều nội dung mới,quan trọng, có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành Xây dựng tạiđịa phương và có tác động không nhỏ đến quyền, lợi ích của các tổ chức và cánhân trong lĩnh vực nhà ở.

Để các địa phương nắm rõ cácchính sách nêu trên, Bộ Xây dựng đã tổ chức 02 đợt tập huấn cho các Bộ, ngành,các Sở Xây dựng địa phương, UBND các quận, huyện, các tập đoàn và các tổng côngty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản (tại Tp Hồ Chí Minh ngày21/9/2010 và tại Tp Hà Nội ngày 24/8/2010). Tuy nhiên, qua thống kê danh sáchtham dự 02 đợt tập huấn cho thấy, chỉ có ít số lượng Sở Xây dựng tham dự 02 đợttập huấn này và trong số đó không có đại diện của Lãnh đạo Sở Xây dựng. Để cácSở Xây dựng nắm rõ nội dung của các chính sách khi chỉ đạo triển khai thực hiệnhoặc tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cácchính sách này trên địa bàn, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức đợt tập huấn riêng về cácchính sách nhà ở nêu trên cho tất cả các Sở Xây dựng trong cả nước.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xâydựng gửi danh sách các cán bộ tham gia tập huấn (gồm Đại diện Lãnh đạo Sở vàmột số cán bộ trực tiếp làm công tác phát triển, quản lý nhà ở và thị trườngbất động sản của Sở). Thời gian tập huấn: 01 ngày, dự kiến tổ chức vào cuốitháng 10/2010; địa điểm tập huấn được tổ chức tại Tp Hà Nội. Thời gian tập huấncụ thể, Bộ Xây dựng sẽ có thông báo sau.

Yêu cầu Sở Xây dựng các địaphương gửi danh sách cán bộ tham dự đợt tập huấn về Bộ Xây dựng (theo địa chỉ:Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HàNội) hoặc theo số fax: 04.3821.5208 trước ngày 03/11/2010./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế để phối hợp;
- Lưu VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

DANH SÁCH

CÁCBỘ, NGÀNH LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

Bộ Tư pháp

Bộ Công an

Bộ Ngoại giao

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng Chính phủ.