BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 2071/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với dịch vụ đào tạo

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

Công ty Det Norske Veritas Việt Nam
Số 4 Lê Quý Đôn, TP Vũng Tàu

Trả lời công văn ngày 25/4/2006 của Công ty DET NORSKE VERITAS Việt Nam về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ đào tạo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 11 mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì "dạy học, dạy nghề bao gồm dạy văn hóa, ngoại ngữ, tin học, dạy múa, hát, hội họa, nhạc kịch, xiếc, thể dục, thể thao, nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp cho mỗi người" không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Do đó, dịch vụ đào tạo nhằm nâng cao kiến thức về tiêu chuẩn quản lý chất lượng và môi trường mà Công ty đang thực hiện không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty DET NORSKE VERITAS Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương