BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2072/BGDĐT-GDCN
V/v báo cáo kết quả thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Các trường đại học, cao đẳng, trungcấp chuyên nghiệp

Nhằm huy động các trường đại học,cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tham gia vào việc triển khai một số hoạt độngcủa Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009, BộGiáo dục và Đào tạo đề nghị các trường báo cáo một số nội dung sau:

1. Kết quả việc tham gia Đề án đàotạo nghề cho lao động nông thôn của nhà trường trong năm 2010 và 3 tháng đầunăm 2011, cụ thể:

- Số lượng và tên các các khoá đàotạo nghề ngắn hạn nhà trường đã tổ chức đào tạo cho các địa phương.

- Số lượng học viên đã tham gia cáckhoá đào tạo nghề của trường, ghi rõ số đã hoàn thành khoá học được cấp chứngchỉ và số đang tham gia các khoá học của trường.

2. Khả năng cung cấp các khoá đàotạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn của trường trong giai đoạn 2011-2015và đến năm 2020, bao gồm các nghề có thể đào tạo, số lượng các khoá đào tạo vàsố lượng học viên dự kiến tuyển sinh đào tạo.

3. Những khó khăn, vướng mắc củatrường khi tham gia Đề án và các kiến nghị, đề xuất của trường về việc tham giaĐề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Báo cáo gửi về Vụ Giáo dục chuyênnghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vàbản mềm về địa chỉ email [email protected] trước ngày 30/4/2011.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ GD Đại học (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ GDCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý