BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2072/LĐTBXH-TL
V/v Xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
(Liên hiệp Đường sắt Việt Nam)

Trả lời công văn số 935/ĐS /TCCB/LĐ ngày 30/5/2003 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ tài chính tại công văn số 6541 TC/TCDN ngày 26/6/2003, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với nhà máy Xe lửa Gia Lâm.

2/ Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính kể từ ngày Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ra Quyết định xếp hạng I đối với Nhà Máy xe lửa Gia lâm và gửi về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ THƯỞNG
Lê Duy Đồng