BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2072/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:


- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh
- Công ty XNK và Hợp Tác Đầu Tư Giao Thông Vận Tải
(22 Phan Đình Giót – Q. Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 51/CV-KD ngày 17/01/2007 gửi Văn phòng Chính phủ và công văn số 50/CV-KD ngày 17/01/2007 của Công ty XNK và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải (TRACIMEXCO) đề nghị Bộ Tài chính tháo gỡ vướng mắc về thuế nhập khẩu 03 xe ô tô do Công ty nhập khẩu ủy thác cho Nhà thầu BES thi công Quốc lộ 1A, kết thúc dự án Bộ Thương mại đã có công văn số 1692TM/ĐT ngày 06/05/2002, số 27TM/ĐT ngày 03/01/2003 và công văn số 3807TM/ĐT ngày 21/08/2003 cho phép Công ty TNHH ô tô Đông Sài Gòn được nhập khẩu tại chỗ số xe trước ngày 31/12/2003.

Để xử lý vấn đề này, trong thời gian làm rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan đến số nợ thuế của 03 chiếc xe nêu trên, đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh chưa thực hiện cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty XNK và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải với điều kiện Công ty không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác ngoài số nợ thuế của 03 chiếc ô tô nêu trên. Công ty XNK và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh xử lý dứt điểm số thuế nợ đọng trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, Vụ KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An