Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2072 TCT/CS
NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC LẬP HOÁ ĐƠN
ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Tổng cục Thuế nhậnđược Công văn của một số Cục thuế địa phương và một số doanh nghiệp nêu cácvướng mắc trong việc lập hoá đơn và kê khai thuế GTGT đối với trường hợp điềuchỉnh giảm giá bán hàng hoá hoặc điều chỉnh số lượng hàng hoá. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 5.6; 5.9 Mục IV, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

- Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng chính sáchgiảm giá bán hàng hoá căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tếmua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán được tính điềuchỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.Hoá đơn phải ghi rõ giảm giá hàng hoá bán của các hoá đơn nào.

- Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh đã xuất bán hàng hoá,dịch vụ không đảm bảo chất lượng quy cách... phải điều chỉnh (tăng, giảm) giábán thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bảnghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá (tăng, giảm) theo hoá đơn bán hàng(số, ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do (tăng, giảm giá), đồngthời bên bán lập hoá đơn để điều chỉnh mức giá (tăng, giảm). Hoá đơn ghi rõđiều chỉnh mức giá (tăng, giảm) cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, kýhiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh mức giá (tăng, giảm) bên bán và bên muakê khai điều chỉnh thuế đầu ra, đầu vào. Các cơ sở sản xuất kinh doanh khôngđược lập hoá đơn ghi giá trị âm.

Những trường hợp trước đây đã lập hoá đơn khác với hướng dẫntại văn bản này nhưng đúng với nghiệp vụ kinh tế phát sinh và doanh thu thực tếbán hàng thì không phải điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để các Cục thuế biết và thực hiện.