BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2072 TCT/CƠ Sở
V/v Lập hoá đơn điều chỉnh số lượng

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Tổng cục thuế nhận được công văn của một số Cục thuế địa phương và một số doanh nghiệp nêu các vướng mắc trong việc lập hoá đơn và kê khai thuế GTGT đối với trường hợp điều chỉnh giảm giá hàng hoá hoặc điều chỉnh số lượng hàng hoá. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 5.6, 5.9 Mục IV Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

- Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng chính sách giảm giá bán hàng hoá căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Hoá đơn phải ghi rõ giảm giá hàng bán của các hoá đơn nào.

- Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh đã xuất bán hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách..phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá (tăng, giảm)theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do (tăng, giảm giá), đồng thời bên bán lập hoá đơn để điều chỉnh mức giá (tăng, giảm). Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh mức giá (tăng, giảm) cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu,... căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh mức giá (tăng, giảm), bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, đầu vào. Các cơ sở sản xuất kinh doanh không được lập hoá đơn ghi giá trị âm.

Những trường hợp trước đây đã lập hoá đơn khác với hướng dẫn tại văn bản này nhưng đúng với nghiệp vụ kinh tế phát sinh và doanh thu thực tế bán hàng thì không phải điều chỉnh lại.

Tổng cục thuế hướng dẫn để các cục thuế biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc