BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------------------
V/v: ủy quyền ký các Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg , Bảo hiểm xã hội Việt Nam ủy quyền cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo 09 hoặc Sở Tài chính để tổng hợp, kiểm tra, lập Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, sử dụng và ủy quyền cho Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ký các Biên bản theo Mẫu 03/BB ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/TT-BTC.
Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, BC (3b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương