BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2073/TCHQ-KTTT
V/v: Giải quyết khiếu nại giá tính thuế đồ điện gia dụng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2007

Kính gửi

- Công ty cổ phần xuất nhập khẩu INTIMEX
(61 Nguyễn Văn Giai - Quận I – TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 182/INX-KD ngày 28/3/2007 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Intimex khiếu nại quyết định số: 05/HQTP-QĐ-GQKN ngày 02/03/2007 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc áp giá tính thuế lô hàng đồ điện gia dụng hiệu Electrolux nhập khẩu năm 2004, 2005.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo nội dung vụ việc. Sau khi nhận được báo cáo của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, Tổng Cục Hải quan sẽ giải quyết khiếu nại của Công ty theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An